Tuesday, 24 June 2014 06:17

Sh Cabdirashiid Sh Cali Suufi برواية خلف عن حمزة

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Name Size LengthPlay
Surah Al-Fatiha - Khalaf Can Xamzah
0.2 MB0:52 min
Play   
Surah Al-Baqara - Khalaf Can Xamzah
29.7 MB129:50 min
Play   
Surah Aali-Cimraan - Khalaf Can Xamzah
16.8 MB73:20 min
Play   
Surah An-Nisaa' - Khalaf Can Xamzah
17.2 MB74:58 min
Play   
Surah Al-Maa'idah - Khalaf Can Xamzah
12.7 MB55:18 min
Play   
Surah Al-Ancaam - Khalaf Can Xamzah
14.1 MB61:43 min
Play   
Surah Al-Acraaf - Khalaf Can Xamzah
14.9 MB65:13 min
Play   
Surah Al-Anfaal - Khalaf Can Xamzah
5.6 MB24:33 min
Play   
Surah At-Towbah - Khalaf Can Xamzah
11 MB48:05 min
Play   
Surah Yuunus - Khalaf Can Xamzah
8.7 MB37:50 min
Play   
Surah Huud - Khalaf Can Xamzah
8.8 MB38:22 min
Play   
Surah yuusuf - Khalaf Can Xamzah
8 MB35:05 min
Play   
Surah Al-Racd - Khalaf Can Xamzah
3.9 MB16:53 min
Play   
Surah Ibraahiim - Khalaf Can Xamzah
3.7 MB16:22 min
Play   
Surah Al-Xijr - Khalaf Can Xamzah
3.1 MB13:40 min
Play   
Surah Al-Naxl - Khalaf Can Xamzah
7.6 MB33:07 min
Play   
Surah Al-Israa' - Khalaf Can Xamzah
6.8 MB29:42 min
Play   
Surah Al-Kahf - Khalaf Can Xamzah
7.4 MB32:17 min
Play   
Surah Maryam - Khalaf Can Xamzah
4.6 MB20:14 min
Play   
Surah Dhaahaa - Khalaf Can Xamzah
6.3 MB27:21 min
Play   
Surah Al-Anbiyaa' - Khalaf Can Xamzah
5.5 MB24:14 min
Play   
Surah Al-Xajj - Khalaf Can Xamzah
5.5 MB23:54 min
Play   
Surah Al-Mu'minuun - Khalaf Can Xamzah
5 MB21:55 min
Play   
Surah An-Nuur - Khalaf Can Xamzah
6.5 MB28:22 min
Play   
Surah Al-Furqaan - Khalaf Can Xamzah
3.7 MB16:08 min
Play   
Surah Ash-Shucaraa' - Khalaf Can Xamzah
5.8 MB25:28 min
Play   
Surah Al-Naml - Khalaf Can Xamzah
4.9 MB21:34 min
Play   
Surah Al-Qasas - Khalaf Can Xamzah
6.6 MB28:53 min
Play   
Surah Al-Cankabuut - Khalaf Can Xamzah
4.6 MB19:58 min
Play   
Surah Ar-Ruum - Khalaf Can Xamzah
3.9 MB17:06 min
Play   
Surah Luqmaan - Khalaf Can Xamzah
2.4 MB10:17 min
Play   
Surah As-Sajdah - Khalaf Can Xamzah
1.8 MB7:45 min
Play   
Surah Al-Axzaab - Khalaf Can Xamzah
6.1 MB26:31 min
Play   
Surah Saba' - Khalaf Can Xamzah
3.9 MB17:13 min
Play   
Surah Faadhir - Khalaf Can Xamzah
3.5 MB15:26 min
Play   
Surah Yaasiin - Khalaf Can Xamzah
3.4 MB14:51 min
Play   
Surah As-Saaffaat - Khalaf Can Xamzah
4.1 MB17:59 min
Play   
Surah Saad - Khalaf Can Xamzah
3.5 MB15:04 min
Play   
Surah Al-Zumar - Khalaf Can Xamzah
5.4 MB23:32 min
Play   
Surah Ghaafir - Khalaf Can Xamzah
5.9 MB25:48 min
Play   
Surah Fussilat - Khalaf Can Xamzah
4.2 MB18:18 min
Play   
Surah Ash-Shuuraa - Khalaf Can Xamzah
3.9 MB17:07 min
Play   
Surah Az-Zukhruf - Khalaf Can Xamza)
4 MB17:39 min
Play   
Surah Ad-Dukhaan - Khalaf Can Xamzah
1.7 MB7:22 min
Play   
Surah Al-Jaathiyah - Khalaf Can Xamzah
2.2 MB9:24 min
Play   
Surah Al-Axqaaf - Khalaf Can Xamzah
3 MB13:17 min
Play   
Surah Muxammad - Khalaf Can Xamzah
2.5 MB11:08 min
Play   
Surah Al-Fatx - Khalaf Can Xamzah
2.5 MB10:50 min
Play   
Surah Al-Xujjuraat - Khalaf Can Xamzah
1.7 MB7:28 min
Play   
Surah Qaaf - Khalaf Can Xamzah
1.8 MB7:42 min
Play   
Surah Ad-Daariyaat - Khalaf Can Xamzah
1.9 MB8:11 min
Play   
Surah Adh-Dhuur - Khalaf Can Xamzah
1.6 MB6:51 min
Play   
Surah An-Najm - Khalaf Can Xamzah
1.7 MB7:19 min
Play   
Surah Al-Qamar - Khalaf Can Xamzah
1.7 MB7:23 min
Play   
Surah Ar-Raxmaan - Khalaf Can Xamzah
2.4 MB10:16 min
Play   
Surah Al-Waaqicah - Khalaf Can Xamzah
0.7 MB2:54 min
Play   
Surah Al-Xadiid - Khalaf Can Xamzah
2.8 MB12:22 min
Play   
Surah Al-Mujaadalah - Khalaf Can Xamzah
2.4 MB10:21 min
Play   
Surah Al-Xashr - Khalaf Can Xamzah
2.1 MB9:09 min
Play   
Surah Al-Mumtaxinah - (Khalaf Can Xamzah)
Sh. Cabdirashiid Sh. Cali Suufi
1.8 MB8:02 min
Play   
Surah As-Saff - Khalaf Can Xamzah
1.1 MB4:44 min
Play   
Surah Al-Jumucah - Khalaf Can Xamzah
0.8 MB3:37 min
Play   
Surah Al-Munaafiquun - Khalaf Can Xamzah
0.8 MB3:40 min
Play   
Surah At-Taghaabun - Khalaf Can Xamzah
1.1 MB4:49 min
Play   
Surah Adh-Dhalaaq - Khalaf Can Xamzah
1.4 MB5:59 min
Play   
Surah At-Taxriim - Khalaf Can Xamzah
1.3 MB5:27 min
Play   
Surah Al-Mulk - Khalaf Can Xamzah
1.5 MB6:43 min
Play   
Surah Al-Qalam - Khalaf Can Xamzah
1.5 MB6:30 min
Play   
Surah Al-Xaaqqah - Khalaf Can Xamzah
1.5 MB6:20 min
Play   
Surah Al-Macaarij - Khalaf Can Xamzah
1.2 MB5:18 min
Play   
Surah Nuux - Khalaf Can Xamzah
1.2 MB5:12 min
Play   
Surah Al-Jinn - Khalaf Can Xamzah
1.4 MB6:08 min
Play   
Surah Al-Muzzammil - Khalaf Can Xamzah
1 MB4:27 min
Play   
Surah Al-Muddaththir - Khalaf Can Xamzah
1.3 MB5:47 min
Play   
Surah Al-Qiyaamah - Khalaf Can Xamzah
0.9 MB3:54 min
Play   
Surah Al-Insaan - Khalaf Can Xamzah
1.3 MB5:43 min
Play   
Surah Al-Mursalaat - Khalaf Can Xamzah
1.1 MB4:42 min
Play   
Surah An-Naba' - Khalaf Can Xamzah
1.1 MB4:38 min
Play   
Surah An-Naazicaat - Khalaf Can Xamzah
1 MB4:26 min
Play   
Surah Cabasa - Khalaf Can Xamzah
0.8 MB3:37 min
Play   
Surah At-Takwiir - Khalaf Can Xamzah
0.6 MB2:39 min
Play   
Surah Al-Infidhaar - Khalaf Can Xamzah
0.5 MB2:11 min
Play   
Surah Al-Mudhaffifiin - Khalaf Can Xamzah
1 MB4:24 min
Play   
Surah Al-Inshiqaaq - Khalaf Can Xamzah
0.6 MB2:39 min
Play   
Surah Al-Buruuj - Khalaf Can Xamzah
0.6 MB2:38 min
Play   
Surah Adh-Dhaariq- Khalaf Can Xamzah
0.4 MB1:41 min
Play   
Surah Al-Aclaa - Khalaf Can Xamzah
0.4 MB1:44 min
Play   
Surah Al-Ghaashiyah - Khalaf Can Xamzah
0.5 MB2:14 min
Play   
Surah Al-Fajr - Khalaf Can Xamzah
0.8 MB3:24 min
Play   
Surah Al-Balad - Khalaf Can Xamzah
0.4 MB1:49 min
Play   
Surah Ash-Shams - Khalaf Can Xamzah
0.3 MB1:23 min
Play   
Surah Al-Layl - Khalaf Can Xamzah
0.4 MB1:50 min
Play   
Surah Ad-Duxaa - Khalaf Can Xamzah
0.3 MB1:05 min
Play   
Surah Ash-Sharx - Khalaf Can Xamzah
0.2 MB0:45 min
Play   
Surah At-Tiin - Khalaf Can Xamzah
0.2 MB0:53 min
Play   
Surah Al-Calaq - Khalaf Can Xamzah
0.4 MB1:49 min
Play   
Surah Al-Qadr - Khalaf Can Xamzah
0.2 MB0:57 min
Play   
Surah Al-Bayyinah - Khalaf Can Xamzah
0.5 MB2:09 min
Play   
Surah Az-Zalzalah - Khalaf Can Xamzah
0.2 MB0:59 min
Play   
Surah Al-Caadiyaat - Khalaf Can Xamzah
0.3 MB1:06 min
Play   
Surah Al-Qaaricah - Khalaf Can Xamzah
0.2 MB1:02 min
Play   
Surah Al-Takaathur - Khalaf Can Xamzah
0.2 MB0:53 min
Play   
Surah Al-Casr - Khalaf Can Xamzah
0.1 MB0:30 min
Play   
Surah Al-Humazah - Khalaf Can Xamzah
0.2 MB1:03 min
Play   
Surah Al-Fiil - Khalaf Can Xamzah
0.2 MB0:43 min
Play   
Surah Quraysh - Khalaf Can Xamzah
0.1 MB0:37 min
Play   
Surah Al-Maacuun - Khalaf Can Xamzah
0.2 MB0:50 min
Play   
Surah Al-Kawthar - Khalaf Can Xamzah
0.1 MB0:26 min
Play   
Surah Al-Kaafiruun - Khalaf Can Xamzah
0.2 MB0:55 min
Play   
Surah An-Nasr - Khalaf Can Xamzah
0.1 MB0:38 min
Play   
Surah Al-Masad - Khalaf Can Xamzah
0.2 MB0:40 min
Play   
Surah Al-Ikhlaas - Khalaf Can Xamzah
0.1 MB0:26 min
Play   
Surah Al-Falaq - Khalaf Can Xamzah
0.1 MB0:36 min
Play   
Surah An-Naas - Khalaf Can Xamzah
0.2 MB0:41 min
Play   

Read 4724 times Last modified on Wednesday, 18 February 2015 04:41

Nagala Soco Facebook

Xuquuqda Nabigeena

Print this page

NamePlay
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q1
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q2
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q3
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q4
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q5
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q6
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q7
Play   

Axkaamul Jaalis

Print this page

NamePlay
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ1
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ2
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ3
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ4
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ5
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ6
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ7
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ8
Play   

Usuulul Sunnah

Print this page
Rate this item
(0 votes)

NamePlay
Usuulul Sunnah Q1
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q2
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q3
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q4
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q5
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q6
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q7
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   

Read 2263383 times Last modified on Sunday, 05 June 2016 01:59

Matni Al-Shadhibiyah

Print this page
Rate this item
(0 votes)

NamePlay
Matni Al-Shaadhibiyah Q1
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q2
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q3
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q4
Play   

 

 

 

 

 

Read 2243368 times Last modified on Sunday, 12 June 2016 01:53

Who's Online

We have 1151 guests and no members online

Contact Us

Sh. Bashiir Yusuuf Shiil
Fadlan sax qoraalka si aan u fahano su'aashaada
Tel: 416-745-2888
Email: bashiirshiil@hotmail.com
Address: Toronto Ontario

AhmedShaakir
Haddaad rabto inaad farriin ama codsi usoo dirto maamulka
Email: duruus1@gmail.com
Address: Ottawa Ontario

Follow Us Nagala Soco

 

Copyright © Duruus.com.